Разработване на интернет стратегия

Интернет Агенция SEOM разглежда популяризирането в мрежата като органичен елемент от общата бизнес стратегия на своите Kлиенти и разработва максимално ефективни, комплексни решения, позволяващи постигането на максимални конкурентни предимства за компанията-възложител.

Според нас интернет стратегията е решение, позволяващо изпълнението не само на тактическите задачи на маркетинговата политика, но и поставянето на дългосрочни ориентири за развитието на компанията и ефективното използване на всички възможности на интернет за постигане на максимални резултати за бизнеса.
При това ние не се ограничаваме с “общи приказки” за направленията на дейността на компанията в областта на маркетинга, но и разработваме конкретен комплекс от мероприятия, механизъм, който позволява на нашите клиентни ефективно да постигат набелязаните цели.

Стратегията може да разкрива всички въпроси или определена част от въпросите от списъка, изброен по-долу. Даденият консултингов пакет може и да не се ограничава с тези въпроси – ние ще разработим интернет стратегия в съответствие с конкретните задачи на Вашата компания, спецификата на Вашия отрасъл и особеностите на целевата аудитория.

1. Вашият пазар в интернет: потребители, конкуренти, други целеви аудитории (отраслов обзор)

Даденият блок от задачи ще позволи:

 • Да се определи степента на присъствие и оптималните форми на въздействие върху целевите групи;
 • Качествено и количествено да се оцени активността на конкурентите в отрасловия сегмент на интернет пазара, да се вземе позитивния им опит и да се имат предвид грешките и недостатъците, да се изработи стратегия за конкурентна борба;
 • Да се очертаят възможните варианти за синергия и партньорство в интернет пространството

2. Стратегическо планиране на проекта:

 • Стратегическо позициониране в мрежата;
 • Определяне на критерии за ефективност на проекта;
 • План за маркетингови мероприятия в Интернет

3. Определяне на пътищата за развитие на сайта/системата от сайтове на компанията

 • Експресен анализ на сайта на компанията и разработване на препоръки за неговото модифициране
 • Възможност за извличане на доходи от сайта и използване на безплатни услуги;
 • Оценка на стойността за доразработване и поддържане на сайта;
 • Политика за диференциация на потока от посетители в зависимост от типа маркетингова активност;
 • Интегриране на получените данни в обща система за отчитане на ефективността на проекта.

4. Стратегия за популяризиране на проекта:

Стратегията за популяризиране на интернет проекта се разработва отделно за всяка основна целева аудитория и отчита всички изисквания за позиционирането на компанията в интернет.

Решават се следните конкретни задачи:

 • Анализ на комуникационното поле на проекта – определяне на най-ефективните канали за популяризиране (включително интернет реклама, PR и други);
 • Разработване на сценарий за използване на “целеви” методи и канали, оценка на необходимите ресурси;
 • One-to-one marketing (конференции, дъски с обяви, лична кореспонденция и др.);
 • Партньорски програми;
 • Direct-marketing;
 • Анализ на възможностите за използване на други методи за популяризиране (промо-игри, Virus-marketing, Event-marketing и други);
 • Разработване на критерии за ефективността на рекламните мероприятия

5. Работа с аудиторията на проекта и сайта:

 • Разработване на критериите за успех на работата с аудиторията;
 • Разработване на програми за събиране на информация за потребителите, програма за използване на дадената информация;
 • Събиране на мнения на потребителите за предоставяните услуги, обработване и използване на получената информация;
 • Възможности за организиране на групи в рамките на сайтовете (клубна система, йерархия на потребителите, каталог на потребителите, средства за комуникация между потребителите и др.);
 • Програми за стимулиране на потребителите;
 • Анализ и препоръки по програмата за поддържане на потребители;
 • Оценка на стойността и препоръки по фактическата реализация на програмата за работа с потребителите

Заедно с разработването на обща интернет стратегия ние Ви предлагаме и специализирани пакети, насочени към ефективно решаване на конкретни задачи на компанията:

 • Интернет като канал за продажби;
 • Интернет като инструмент за комуникация с потребителите и събиране на информация за целевите аудитории;