Целева аудитория

Целева аудитория в Интернет – анализ и препоръки по привличането

Днес много компании все по-активно популяризират услугите си чрез Интернет. Други компании едва сега започват да развиват това направление от маркетинговата политика и се нуждаят от оценка на потенциалните възможности на Интернет за своя бизнес (а следователно и от оценка на ефективния обем вложения в дадена сфера), а също и от разработка на препоръки за избор на оптимални форми на маркетингово въздействие чрез интернет.

Опитът на SEOM позволява оперативно да се даде обоснована оценка на възможностите на интернет за Вашата компания, като се проведе съответното експресно изследване.

Кога възниква необходимостта от такива изследвания?

1. Приемането на принципно решение за необходимостта и интензивността на популяризиране на компанията в Интернет
(включително обосновка на различните проекти и интернет стратегии):

Оценка на степента на присъствие на целевa аудитория в Интернет и интерес на интернет аудиторията към сферата на дейност и продукцията на компанията. Необходимата степен на рекламно и информационно присъствие в Интернет (интензивност на въздействието). Определянето на ефективен бюджет за популяризиране в Интернет.

2. Разработване на план за популяризиране на компанията в интернет:

Сегментиране на потенциалните клиенти по интерес към тематиката на компанията (какви аспекти от темата предизвикват най-голям интерес у различните групи потребители).
Определяне на най-ефективните методи и форми на рекламно въздействие в интернет
Определяне на конкретни канали за популяризиране (сайтове и групи сайтове, включително непосредствено свързаните със сферата на дейност на компанията.

В хода на изследването се решават следните основни задачи:

  • Кратък обзор за присъствието на отрасъла в Интернет: целеви аудитории, представеност на компаниите в интернет и др.
  • Характеристика на целевите аудитории на компанията-Възложител и други компании от същия отрасъл в Интернет: портрет на аудиторията, посещаемост, тематични предпочитания и типове посещавани сайтове, поведенчески характеристики;
  • Анализ на информационните нужди и предпочитания на интернет аудиторията към продуктите и услугите на компанията;
  • Oтделяне на групи потребители на интернет по интереси;
  • Aнализ на предполагаемите тематични интереси на потребителите, интересуващи се от продукцията и услугите на компанията.
  • Анализ на аудиторията на сайтове от същия отрасъл, определяне на типичните черти на аудиторията на тези сайтове;
  • Разработка на препоръки за провеждане на рекламни кампании в интернет (избор на рекламни площи, препоръки за подаване на рекламна информация и др.).

Допълнителни възможности:

  • Анализ на опита за онлайн реклама на компаниите от същия отрасъл;
  • Анализ на допирните точки на аудиторията на сайтовете от същия бранш с други интернет ресурси – този блок изследвания

Освен това на възложителя може да бъде предоставена обща информация за отношението интернет потребителите към онлайн рекламата и интернет маркетинга, сравнителна информация за стойността и ефективността на популяризирането в интернет и в традиционните promotion канали.

Това изследване представлява един от блоковете на по-мащабния пакет “Industry PreView – Отраслов обзор”. Ако поръчате пълен отраслов обзор ще добиете още по-детайлна представа за възможностите за популяризиране на Вашата компания в интернет и ще можете неколкократно да намалите разходите си за изследователски мероприятия.