Industry PreView

Обзор на бранша – Industry PreView – отраслов обзор

Нито една компания не работи във вакуум. Освен съществуващите и потенциалните клиенти в Интернет можете да срещнете и различни организации, пряко или косвено свързани с Вашия бизнес, проекти, предвидени за една или друга аудитория и накрая, Вашите преки и косвени конкуренти. Анализът и правилната интерпретация на актуалната информация за присъствието на отрасъла в мрежата ще позволи:

Да се определи степента на присъствие и оптималните форми за въздействие върху целевите групи; Качествено и количествено да се оцени активността на конкурентите в отрасловия сегмент на интернет пазара, да се вземе позитивния опит и да се отчетат грешките и недостатъците, да се разработи стратегия за конкурентна борба; Да се определят възможните варианти за синергия и партньорство в интернет пространството.

И в крайна сметка да се оцени сегашното положение на компанията на интернет пазара. Да се определи, доколко в настоящия момент Интернет е подходящ за решаването на едни или други задачи и да се оцени реда и целесъобразността на вложенията в тази сфера. Да се обозначат по-нататъшните стъпки за повишаване ефективността на присъствието в мрежата. А всичко това е важна отправна точка за разработването или коригирането на интернет стратегията на компанията.

Отрасловият обзор Industry PreView се състои от три основни блока (ако е необходимо всеки от тях може да бъде анализиран поотделно):

Анализ на целевата аудитория на компанията в Интернет

Позволява да се оцени степента на присъствие на целевата аудитория на Вашата компания в интернет, а също така и заинтересоваността на интернет потребителите от Вашите стоки и услуги. Също така се предоставят данни за това, какви други групи сайтове посещава “Вашата” аудитория. Тази информация позволява ефективно да се планират рекламните кампании в Интернет, да се определят оптималните форми на въздействие върху целевата аудитория;

Конкурентен анализ

Позволява да се определят най-ефективните решения в областта на създаването на сайтове за компании и разработване на политика за популяризиране, а също така и избягване на характерните грешки, показателни за Вашия отрасъл. Според резултатите от анализа ще получите кратки препоръки за модернизиране на сайта и разработване на промоционални решения.

Анализ на комуникационното поле на компанията

Този блок от изследването е насочен към търсенето на нови пътища за популяризиране на марката на компанията и нейните услуги в Интернет. Предоставят се препоръки на компанията за използването на едни или други информационни и промоционални канали, а също така и методи за работа с целеви аудитории в Интернет, включително и нестандартни. Използването на предложените препоръки ще Ви позволи максимално ефективно да използвате всички възможности на Интернет, без задължително да се спирате на стандартния комплект “сайт + реклама”.