Условия за ползване

Сайтът SEOM.BG е собственост на Агенция за оптимизация и маркетинг SEOM и собственикът има правото да прави всякакви промени в информацията и условията на ползване без предварително уведомление. С достъпа си до SEOM.BG считаме, че сте запознати и приемате следните условия за ползване :

SEOM не носи никаква отговорност за вреди и последици, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на SEOM.BG.

Информацията на този уеб сайт се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. SEOM не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които SEOM.BG има хипервръзки.

Използването на информацията, съдържаща се в SEOM.BG е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на носителя на авторското право по Закона за авторското право и сродните права. SEOM не е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в SEOM.BG

Цялото съдържание на SEOM.BG е предмет на авторското право на с всички запазени права и законови последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните права. Вие не можете да възпроизвеждате, да предавате, да модифицирате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел, каквато и да е част от информацията на този сайт без предварително писмено разрешение на SEOM.

За получаване на разрешение за възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване на информация от SEOM.BG и за въпроси във връзка с нашите условия за ползване, Ви молим да използвате тази формата за контакт