Комуникационно поле

Комуникационно поле на компанията в Интернет

Активното присъствие в Интернет е необходимо условие за успешното развитие на съвременната компания, работеща на сложни динамични пазари. Това е особено важно за фирмите, произвеждащи и популяризиращи стоки и услуги за крайни потребители, а също така и за отрасли, чиито целеви аудитории активно използват в работата си интернет (включително за b2b пазари).

Възможностите на Интернет могат и трябва да бъдат използвани на всички етапи от формирането и реализацията на маркетинговата политика на компанията, а също така и във всички елементи marketing mix. Сред най-важните цели на маркетинговото въздействие чрез интернет можем да отбележим:

 • Избиране на марка и ефективното й управление;
 • Стимулиране на продажбите;
 • Осъществяване на директни продажби в Интернет;
 • Търсене на партньори и организиране на взаимодействието с тях;
 • Привличане на инвестиции;
 • Събиране на информация за целевите аудитории и за състоянието на пазара като цяло;
 • Осъществяване на обратна връзка с представители на целевите аудитории;
 • Кризисни комуникации и др.

При това възможностите на Интернет в маркетинговата политика на компанията съвсем не се изчерпват само със необходимите стандартни ходове – създаване на съвременен корпоративен сайт и поместване на онлайн реклама.

Ефективното присътствие в интернет е возможно само тогава, когато компанията грамотно използва всички елементи на комуникационното поле на отрасъла – съвкупност от инструменти за информационно въздействие върху целевата аудитория, пряко или косвено формираща имиджа на компанията и влияеща върху всички елементи на бизнеса.

Обмисленото използване на елементите на комуникационното поле позволява оптимизиране на разходите за популяризиране в Интернет и постигане на устойчив ефект от гледна точка на имиджа и репутацията на фирмата.

Трябва да се подчертае, че постигането на максимален ефект се осъществява чрез комбинацията на всички елементи, разбира се като се има предвид спецификата на отрасъла, бизнес-задачите и стратегиите на самата компания.

За успешното използване на всички елементи от комуникационното поле на компанията е необходимо подробно анализиране на каналите, в които може да се осъществява популяризирането на компанията, оценяване значимостта на всеки от каналите и разработване конкретни механизми и сценарий за работа с всеки един от тях.

Това изследване търси нови пътища за популяризиране на марката на компанията и нейните услуги в Интернет. Представят се препоръки за използване от компанията на едни или други информационни и промоционални канали, а също така и методи за работа с целевата аудитория в Интернет.

За резултатите от проекта ще получите отчет, съдържащ:

1. Подробен списък и кратка характеристика на интернет ресурсите, съставящи комуникационното поле на Вашата компания в Интернет, включително:

 • корпоративни, продуктови, отраслови и промо-сайтове на участващите компании от същия отрасъл, домейн имена на търсещи системи, общи и специализирани рейтинги и каталози;
 • отраслови и специализирани ресурси, търговски площи и дъски за обяви;
 • професионални групи в мрежата, тематични форуми/конференции;
 • непрофилни сайтове, посещавани от представителите на целевата аудитория;
 • e-mail маркетинг и тематични препратки;
 • партньорски програми;
 • отраслови банерни мрежи;
 • интернет реклама: имиджова реклама, стимулиране на продажбите, “популяризиране” на ресурса
  PR в интернет, специални промо- и маркетингови акции, спонсорство и др.
 • интернет в офлайн-комуникациите на компанията

2. Оценка на популярността и “необходимостта” на възложителя от отделни канали за популяризиране на продукцията на компанията

3. Предоставяне на препоръки за избора на ресурси, приоритетни за популяризирането на марката на компанията-възложител и нейната продукция и услуги.

4. Подробен анализ на възможните форми (сценарии) за използването на признати приоритетни ресурси за популяризирането на компанията и нейната продукция в Интернет.

Това изследване е един от блоковете на по-мащабния пакет “Industry PreView – Отраслов обзор”.
Ако поръчате целия Отраслов обзор Вие ще добиете още по-детайлна представа за възможностите за популяризиране на Вашата компания в интернет и ще можете неколкократно да намалите разходите си за изследователски мероприятия.